Ангелова

Адвокатска кантора

Услуги

Ние Ви предлагаме:

 • Проверка за уникалност на името на фирмата;
 • Изготвяне на документи по регистрация на фирмата;
 • Изготвяне на документи за извършени промени в обстоятелствата на регистрирана фирма;
 • Ликвидация на фирма;
 • Представителство пред длъжностните лица по регистрация в Търговския регистър, органите на НАП и Регистър Булстат.

Ние Ви предлагаме:

 • Участие в преговорите по покупко-продажба;
 • Изследване историята на имота, който сте избрали да закупите;
 • Проверка на имота за наличие или липса на вписани вещни тежести.
 • Изготвяне на проект на предварителен договор за покупка на недвижим имот;
 • Анализ на предложен проект на договор за покупка;
 • Изготвяне на проект на нотариален акт за покупко-продажба;
 • Съдействие при теглене на кредит за покупка на недвижим имот.

Ние Ви предлагаме:

 • Подготовка на документи за теглене на кредит;
 • Анализ на предложеното обезпечение;
 • Участие в разговорите с представители на кредитната институция;
 • Становище по условията на договора за кредит и останалите документи;
 • Изготвяне на нотариални актовете и договори по учредяване на предложените обезпечения.

Ние Ви предлагаме:

 • Предварително проучване на правните възможности в съдебната процедура;
 • Анализ на правната защита;
 • Събиране на необходимите доказателства;
 • Участие в преговорите с другата страна за постигане на споразумение/спогодба.
 • Завеждане на съдебен иск.

Ние Ви предлагаме:

 • Правна помощ при избор на начина за събиране на вземането;
 • Изготвяне на покана за доброволно изпълнение до длъжника;
 • Изготвяне на молба до съда за издаване на обезпечителна заповед;
 • Изготвяне на заявление за издаване заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК и заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК;
 • Подготовка на документи за образуване на дело за снабдяване с изпълнителен лист;
 • Образуване на изпълнително дело пред съдебен изпълнител и представителство по изпълнителното дело;
 • Процесуално представителство при необходимост от установяване по съдебен ред на вземането.

Ние Ви предлагаме:

 • Анализ на етапа на развитие на изпълнителното производство;
 • Представителство в изпълнителното производство;
 • Правна защита при неправомерни действия на съдебния изпълнител;
 • Подготовка на документи за участие в публична продан.

Ние Ви предлагаме:

 • Становище по документите в изпълнителното дело;
 • Варианти за спогодба с кредитора;
 • Възможности за оспорване на задължението по изпълнителния лист;
 • Оспорване действията и разходите на съдебния изпълнител.
Ние Ви предлагаме:
 
 • Правни консултации;
 • Съдействие при регистрация на фирма;
 • Представителство пред Агенция за недвижими имоти, Нотариус, Служба по вписванията, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Регистър Булстат, Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, и др. 

Ние Ви предлагаме:

 • Анализ на рисковете и ползите от всички възможни варианти на сделката;
 • Участие в преговорите;
 • Подготовка на проекто-договори;
 • Правна помощ при осигуряване изпълнението на договорите;
 • Защита срещу възможните рискове при неизпълнение на договорите.

Ние Ви предлагаме:

 • Извънсъдебно разрешаване на спорове с учасието на медиатор, който да предложи на спорещите страни да постигнат споразумение. Виж Медиация