Ангелова

Адвокатска кантора

Услуги

Ние Ви предлагаме:

  • Проверка за уникалност на името на фирмата;
  • Изготвяне на документи по регистрация на фирмата;
  • Изготвяне на документи за извършени промени в обстоятелствата на регистрирана фирма;
  • Ликвидация на фирма;
  • Представителство пред длъжностните лица по регистрация в Търговския регистър, органите на НАП и Регистър Булстат.

Ние Ви предлагаме:

  • Участие в преговорите по покупко-продажба;
  • Изследване историята на имота, който сте избрали да закупите;
  • Проверка на имота за наличие или липса на вписани вещни тежести.
  • Изготвяне на проект на предварителен договор за покупка на недвижим имот;
  • Анализ на предложен проект на договор за покупка;
  • Изготвяне на проект на нотариален акт за покупко-продажба;
  • Съдействие при теглене на кредит за покупка на недвижим имот.

Ние Ви предлагаме:

  • Подготовка на документи за теглене на кредит;
  • Анализ на предложеното обезпечение;
  • Участие в разговорите с представители на кредитната институция;
  • Становище по условията на договора за кредит и останалите документи;
  • Изготвяне на нотариални актовете и договори по учредяване на предложените обезпечения.

Ние Ви предлагаме:

  • Предварително проучване на правните възможности в съдебната процедура;
  • Анализ на правната защита;
  • Събиране на необходимите доказателства;
  • Участие в преговорите с другата страна за постигане на споразумение/спогодба.
  • Завеждане на съдебен иск.

Ние Ви предлагаме:

  • Правна помощ при избор на начина за събиране на вземането;
  • Изготвяне на покана за доброволно изпълнение до длъжника;
  • Изготвяне на молба до съда за издаване на обезпечителна заповед;
  • Изготвяне на заявление за издаване заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК и заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл.417 от ГПК;
  • Подготовка на документи за образуване на дело за снабдяване с изпълнителен лист;
  • Образуване на изпълнително дело пред съдебен изпълнител и представителство по изпълнителното дело;
  • Процесуално представителство при необходимост от установяване по съдебен ред на вземането.

Ние Ви предлагаме:

  • Анализ на етапа на развитие на изпълнителното производство;
  • Представителство в изпълнителното производство;
  • Правна защита при неправомерни действия на съдебния изпълнител;
  • Подготовка на документи за участие в публична продан.

Ние Ви предлагаме:

  • Становище по документите в изпълнителното дело;
  • Варианти за спогодба с кредитора;
  • Възможности за оспорване на задължението по изпълнителния лист;
  • Оспорване действията и разходите на съдебния изпълнител.
Ние Ви предлагаме:
 
  • Правни консултации;
  • Съдействие при регистрация на фирма;
  • Представителство пред Агенция за недвижими имоти, Нотариус, Служба по вписванията, Агенция по геодезия, картография и кадастър, Регистър Булстат, Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи, и др. 

Ние Ви предлагаме:

  • Анализ на рисковете и ползите от всички възможни варианти на сделката;
  • Участие в преговорите;
  • Подготовка на проекто-договори;
  • Правна помощ при осигуряване изпълнението на договорите;
  • Защита срещу възможните рискове при неизпълнение на договорите.

Ние Ви предлагаме:

  • Извънсъдебно разрешаване на спорове с учасието на медиатор, който да предложи на спорещите страни да постигнат споразумение. Виж Медиация